Gældende for 2020

Anlægsbidrag, der betales ved en ejendoms tilslutning:

  1. hovedanlægsbidrag
  2. forsyningsledningsbidrag
  3. stikledningsbidrag

Anlægsbidrag skal være betalt forinden tilslutningsarbejdet påbegyndes..

Nedenstående anlægsbidrag gælder for tilslutning af enkeltstående ejendomme. Ved udstykning af flere parceller betales nedenstående hovedanlægsbidrag, hvorefter udstykningsforetagendet afholder øvrige med udstykningen forbundne omkostninger til vandforsyningen iht. til Vandværkets konditioner samt de til enhver tid gældende Betingelser for tilslutning til Ugerløse Vandværk

AnlægsbidragKr.
Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed1.750,-
Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr. nr./boligenhed)
   I byområde (indefor byskilt)
6.350,-
   I landområder27.300,-
Stikledningsbidrag pr. stk.4.600,-

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter “Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”

PrisKr.
Fed skrift er incl. moms
Fast årlig bidrag pr. bolig/erhvervsenhed(1000,00)
1250,00
vandpris pr. kbm.6,50
vandafgift6,18
afgift til grundvandssikring0,19
Moms3,22
Samlet pris pr. kbm.16,09

Vandværket opgør forbruget for perioden 1. januar til 31. december.

I februar udsender vandværket årsopgørelsen samt første rate aconto. I august udsendes 2. rate aconto opkrævning.

GebyrerKr.
Rykkegebyr – 1. rykker100,00
Rykkegebyr – 2. rykker100,00
Lukkegebyr610,00
Genåbningsgebyr610,00
Gebyr for brud på målerplumbering610,00
Gebyr for vand i målerbrønden200,00
Ejerskiftegebyr (Betales af sælger)200,00
Gebyr for ekstra aflæsning af måler150,00
Udstedelse af informationer til 3.part (kun efter fuldmagt fra forbruger)300,00

Ud over gebyret, lægges værkets faktiske omkostninger oven i.

Alle oplysninger på denne side er vejledende, kommunen kan kræve særlige takster for vandafledning i landdistrikter. I tilfælde af uoverensstemmelse med gældende takstblad 2020 som godkendt af kommunen, vil takstbladet altid være gældende. Alle ovenstående takster (undtaget tal med fed) er excl. moms.