Fra 1. januar 2001 kan du på nedenstående betingelser få eftergivet vandafgiften og forbrugsbidrag i tilfælde af ledningsbrud. Vandafgiften – den såkaldte grønne afgift – betales gennem vandværket til SKAT, medens forbrugsbidraget er vandværkets betaling for det leverede vand.

Reglerne gælder kun for vand leveret gennem vandværker.

Betingelserne er følgende:

  • Eftergivelse kan ske for ejendomme til boligformål. Ved blandede ejendomme skal der ske en fordeling af vandspildet mellem erhverv og beboelse
  • Vandspildet skal være forårsaget af lækage på skjulte installationer
  • Lækagen må ikke skyldes at du har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
  • Der kan kun eftergives krav, der er mere end 300 m3 større end dit årligt normalforbrug
  • Eftergivelse af vandafgift opkrævet efter 1. januar 2001 kan kun ske i det omfang, vandværket eftergiver forbrugsbidrag for vandspildet
  • Eftergivelse af vandafgift hos en lejer, hvor lejeren betaler vandforbruget gennem udlejer, kan kun ske i det omfang udlejer eftergiver afgiften og forbrugsbidraget overfor lejer

Hvad skal du gøre:

Du skal indlevere denne anmodning om eftergivelse. Anmodningen skal vedlægges en faktura fra en autoriseret vvs installatør hvoraf det fremgår, at der er foretaget reparation af en skjult vandinstallation og på hvilken ejendom reparationen er foretaget. Det skal desuden dokumenteres at fakturaen er betalt. Endvidere skal du vedlægge en erklæring fra vvs installatøren, hvor det fremgår, at vandspildet på din ejendom er sket som følge af lækage på en skjulte installation samt hvad der anses at være årsagen til lækagen. Anmodningen kan downloades som pdf-fil her, eller fås hos vandværket.

Din anmodning skal indleveres til vandværket inden 31. december i det år du modtager den årsopgørelse, hvor vandspildet indgår. Den vil derefter blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde.