Selskabet, der er stiftet den 1. januar 2010, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ugerløse Vandværk a.m.b.a.

Selskabet har hjemsted i Holbæk Kommune.

formål

 § 2

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

medlemmer

 § 3

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejlig­heder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

Medlemskab forudsætter, at anlægsbidrag vedrørende den pågældende ejendom er betalt.

medlemmernes rettigheder

 § 4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

 § 5

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.

Ethvert medlem hæfter for betaling af driftsbidrag eller andre bidrag vedrørende sin/sine ejendomme, også selv om der er indgået aftale med vandværket om at opkræve bidragene hos bruger af en ejendom.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad, herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet. Medlemmet hhv. boet hæfter dog for eventuelle restancer overfor selskabet.

 medlemskabets ophør

 § 6

Medlemskabets ophør kan ske ved grundens ophør som selv­stændigt matrikelnum­mer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsynings­område.

I de i stk. 1 nævnte tilfælde afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

 levering til ikke-medlemmer (købere)

 § 7

Institutioner, som ifølge deres natur, eller ejere af enkelte ejendomme, som ifølge særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift, kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.

Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

 generalforsamling

 § 8

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Indkaldelse til ordinær såvel som ekstraordinær generalforsamlinger, sker med mindst 14 dages varsel, ordinær generalforsamling ved meddelelse på Årsopgørelsen, Hjemmesiden og Facebook. Ekstraordinær generalforsamling på Hjemmesiden og Facebook. Begge generalforsamlinger med angivelse af dagsorden. Af indkaldelsen skal det ligeledes angives, hvilke medlemmer der afgår og hvorvidt disse er villige til at modtage genvalg.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af suppleant til bestyrelsen (kun hvert andet år)
  8. Valg af revisorer
  9. Valg af revisorsuppleant (kun hvert andet år)
  10. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 30 medlemmer fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes hhv. annonceres med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

 stemmeret og afstemninger

 § 9

Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

Ejes en ejendom af flere i fællesskab, tilkommer der fællesskabet 1 stemme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.

Ved afstemning gælder almindelig stemmeflerhed, med mindre andet er fastlagt i nærværende vedtægter.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemme­beretti­ge­de er til stede, og når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberetti­gede.

bestyrelsen

 § 10

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer. Bestyrelsen varetager alle selskabets sædvanlige anliggender.

Bestyrelsen vælges blandt medlemmerne for 2 år ad gangen. I lige år vælges 2 medlemmer til bestyrelsen, i ulige år 3 medlemmer.

Herudover vælges hvert 2. år 1 suppleant, som tiltræder ved afgang fra bestyrelsen. Sådant bestyrelsesmedlem indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen fastsætter desuden det til enhver tid gældende anlægsbidrag samt taksterne for forbrugsbidrag m.v.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

 tegningsret

§ 11

Selskabet tegnes af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af 4 bestyrelsesmedlemmer.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

 regnskab og revision

§ 12

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet skal før ordinær generalforsamling revideres af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer. Efter generalforsamlingsbeslutning kan den ene af de valgte revisor erstattes af en af bestyrelsen antaget revisor.

Revisorer vælges for 2 år ad gangen. Hvis der er 2 valgte revisorer afgår de efter tur hvert andet år.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

opløsning

§ 13

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsynings­mulig­hederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

ikrafttræden

 § 14

Vedtægterne træder i kraft den 25. maj 2021

I bestyrelsen:

Thomas Horndrup

Ebbe Andersen

Pia Kræsing

Eigil Nielsen

Kenneth Kristensen